Mahkeme Kararları, Yayınlanması ve Kişisel Veri

0
63

MAHKEME KARARLARI, YAYINLANMASI VE KİŞİSEL VERİ

Av. Burcu PUL – Adana Barosu

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.”

Anayasa’ya  eklenen bu madde ile  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi  ifade etmektedir.

Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve işlenme şartlarından anlaşılacağı üzere, mahkeme kararlarında belirtilen hakim ve zabıt katibine ait ad-soyad-sicil numarası ve tutanakta yer alıp ilgili kişilerin kimliğinin belirlenmesine neden olabilecek mahkemenin adı gibi her türlü veri kişisel veri olarak kabul edildiğinden, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi için belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri  sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili  kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir  hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden birinin olması gereklidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda, elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez. Bu noktada önemli olan anonim hale getirilmiş verilerin paylaşıldıktan veya ifşa edildikten sonra veriye erişebilen veya sahip olan yeni kullanıcılar tarafından anonimliğin bozulmasını engelleyecek önlemlerin alınmış olmasıdır. Bu önlemlere, erişim yetkilendirmeleri, şifreleme, çevresel güvenlik, kullanıcı farkındalığı gibi örnekler verilebilir. Anonimliğin bozulmasına dair bilinçli olarak yürütülen işlemlere “anonimliğin bozulmasına yönelik saldırılar” denilmektedir. Bu kapsamda, anonim hale getirilmiş kişisel verilerin çeşitli müdahalelerle tersine döndürülmesi ve anonim hale getirilmiş verinin yeniden kimliği tespit edici ve gerçek kişileri ayırt edici hale dönüşmesi riski olup olmadığı araştırılarak ona göre işlem tesis edilmelidir.

Mahkeme kararları yayınlanabilir mi?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 31’inci maddesi “Resmen yayımlanan veya ilan olunan kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanma serbesttir.”  şeklindedir.

Burada yayın serbestisinin konusu “yargı kararları”dır. Yayınlanacak yargı kararının türünün ve niteliğinin bir önemi olmamakla birlikte hem nihai kararlar hem ara kararlar yayınlanabilir. Ancak CMK madde 187 açık duruşmaların içeriğinin bazı istisnaî durumlarda yayınlanmasının yasaklanmasına imkân tanımıştır. Düzenlemeye göre  açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar şeklindedir. ” Dolayısıyla mahkemenin vereceği bir kararla  yayınlanma yasaklanabilmektedir.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz